میکرو آموزش های تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

با اکانت حرفه ای روبرد نامحدود آموزش ببین!

برنامه نویسی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها
masoumeh asadi
علوم تربیتی دانشگاه الزهرا (س) }

کارجو

جویای کار
تدریس، امورآموزشی، مربیگری، اموراداری (تهران)


مشاهده رزومه