میکرو آموزش های تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

با اکانت حرفه ای روبرد نامحدود آموزش ببین!

برنامه نویسی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها
انسیه علیزاده
روانشناسی موسسه اموزش عالی بنت الهدی }

کارجو

روانشناسی و مشاوره و مربی
مربی مهارت های زندگی،کودک و نوجوان،هویت روانشناسی اسلامی (قم)


مشاهده رزومه