میکرو آموزش های تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

با اکانت حرفه ای روبرد نامحدود آموزش ببین!

برنامه نویسی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها

❇️انواع روش های پرداخت پاداش

برنامه های پاداش معمول در شرکت ها شامل سیستم های کارانه، مشارکت در سود و پرداخت بر اساس شایستگی، می شوند. این تئوری ساده و قابل پذیرش است و اگر بخشی از جبران خدمات کارکنان به اهداف کسب و کار شرکت گره خورده باشد، کارکنان بهره ورتر خواهند بود. در این صورت آنها تلاش هایشان را به منظور دستیابی به اهداف هدایت کرده و تلاش خواهند کرد تا از عهده هر چیزی که سر راهشان قرار گیرد، برآیند .

پرداخت مشروط قرارداد پرداختی است که در آن برخی از همه پرداختها به کارکنان به میزان عملکرد آنها بستگی دارد (پندلتون و همکاران، 2009). مشروط بودن پرداخت ممکن است توسط عملکرد فردی کارکنان در ارتباط با سطح سهم آنان در عملکرد سازمانی (انگیزه مبتنی بر فرد)، یا سود کسب شده توسط سازمان که از کار کارکنان بدست امده است، (انگیزش سازمان) تعیین شود. نتایج بررسی ها نشان می دهد که سازمانها معمولا تمایل به استفاده از ترکیبی از روشهای پرداخت مشروط مانند پرداخت مبتنی بر عملکرد، پرداخت بر اساس سود و پرداخت سهام مالکیت استفاده نمایند تا بتوانند مزایای فردی و سازمانی از عملکرد کارکنان را به صورت همزمان پوشش دهند ( کووواس ، 2006؛ آگبونایا و ویلسون، 2017).

پرداختهای مشروط به سه روش میباشد:

1. پرداخت مبتنی بر عملکرد: در این روش پرداخت، درآﻣﺪ و درﻳﺎﻓﺘﻲ ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﻪ‌ ﻋﻤﻠﻜﺮد‌ آﻧﻬﺎ ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺧﻮرده و اﻓﺮاد در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ، درآﻣﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮي درﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ‌ ﻛﻨﻨﺪ‌. با اعمال این روش، تعادلی در اﻣﺮ‌ پرداختی‌ها‌، ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ‌ ﺑﺎ وﻇﺎﻳﻒ و مسئولیت‌های شغل برقرار می ﮔﺮدد‌ .

2. پرداخت مبتنی بر سود: این روش پرداخت ، به میزان پرداخت به کارکنان از سود حاصله برای سازمان اشاره دارد. این روش بیشتر انگیزه سازمانی از پرداختها را نشان می دهد. این روش یکی از استراتژی های جبران خدمت انگیزشی است که تسهیم سود در برابر تسهیم هدف را نشان می دهد . سهیم سود در ساده ترین شکلش، به کارکنان بر اساس عملکرد شرکت پاداش می دهد. این روش پرداخت اغلب با عنوان عمومی "طرح های مشارکت مالی" در سازمان شناخته می شود ( پندلتون و همکاران، 2009).

3. پرداخت مبتنی بر مالکیت سهام : در این روش پرداخت، کارفرمایان سهام خود را با نرخ های کاهش یافته به کارکنان ارائه می کنند.