میکرو آموزش های تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

با اکانت حرفه ای روبرد نامحدود آموزش ببین!

برنامه نویسی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها

تفاوت بین دو دیدگاه:
عقب ماندگی یا فرصت بهبود

یک شرکت تولید کننده کفش برای فروش کفش‌هایش دو فروشنده را به جزیره‌ای اعزام کرد.

فروشنده اول پس از ورود به جزیره با حیرت فهمید که هیچ‌کس کفش نمی‌پوشد. فورا تلگرافی به دفتر شرکت در شیکاگو فرستاد و گفت: فردا برمی‌گردم. اینجا هیچ‌کس کفش نمی‌پوشد.

فروشنده دوم هم از دیدن همان واقعیت حیرت کرد. فورا این تلگراف را به دفتر فروشگاه خود فرستاد: لطفا 1000 جفت کفش بفرستید. اینجا همه کفش لازم دارند.

در حقیقت تفاوت بین دیدگاههاست که فرصت های بهبود را مهیا میکند.

کتاب اصول نگرش
جان سی مکسول

این موضوع مشابه آن است که در سازمانها چه نگرشی به کاستی ها و عقب ماندگی ها داشته باشیم؟
مانع یا فرصت های بهبود!

#بهبود_مستمر