میکرو آموزش های تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

با اکانت حرفه ای روبرد نامحدود آموزش ببین!

برنامه نویسی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها
مجید یوسفی
علوم و مهندسی صنایع غذایی دانشگاه صنعتی اصفهان }

کارجو

کارخانه صنایع غذایی
خط تولید کارخانجات صنایع غذایی (اصفهان)


مشاهده رزومه