میکرو آموزش های تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

با اکانت حرفه ای روبرد نامحدود آموزش ببین!

برنامه نویسی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها

5 Important Reasons for the Failure of Startups:
1- No Market
2- Run out of Cash
3- Not the Right Team
4- Competition
5- Pricing
#startups
#team