میکرو آموزش های تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

با اکانت حرفه ای روبرد نامحدود آموزش ببین!

برنامه نویسی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها

📕❓نویسنده کتاب پیرمرد و دریا کیه؟

ارنست همینگوی
آندره ژید
8 رای