میکرو آموزش های تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

با اکانت حرفه ای روبرد نامحدود آموزش ببین!

برنامه نویسی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها
حمید ایروانی  
مهندسی معماری دانشگاه صنعتی شیراز }

بازنده ها کسایی هستن که از باختن خیلی میترسن، اونقدری که حتی امتحان هم نمیکنن...
clocks 2022