میکرو آموزش های تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

با اکانت حرفه ای روبرد نامحدود آموزش ببین!

برنامه نویسی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها
Aisa B
شیمی دانشگاه شیراز }

کارجو

کامپیوتر
در زمینه مدرک cdl (فارس)


مشاهده رزومه