13321دقیقه ویدئو آموزش تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

دروس دانشگاهی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها

كسی چه می‌داند؟
شايد همه‌ی آرزوهای ما همين طورند!
شايد تمام آرزوهايمان جايی منتظرند ...
منتظرند كه ما آن‌ها را
از تَهِ دل بخواهيم تا برآورده شوند!

📗
#آرزوهای_کوچک
✍🏻 #کارن_هس