سینا محمودی
مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی شریف }

ولی کاش ما هم یه روز ببینیم زندگی بدون اضطراب چه شکلیه...
هم دانشگاهی های شریفم
#دانشگاه_شریف