میکرو آموزش های تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

با اکانت حرفه ای روبرد نامحدود آموزش ببین!

برنامه نویسی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها
رضا رسولی
هوافضا-دینامیک پرواز و کنترل دانشگاه شیراز }

کارجو

کوادکوپتر وپهباد
پروژه هواپیمای بدون سرنشین و پهیاد وکوادکوپتر (فارس)


مشاهده رزومه