مصطفی آهنگری
نمایش دانشگاه اراک }

پاییز، ششمین روز از فصلی برای قدم زدن های پر خاطره و نوشیدن استکانی چای برای فراموش کردن تمام دردها.

image