میکرو آموزش های تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

با اکانت حرفه ای روبرد نامحدود آموزش ببین!

برنامه نویسی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها
زاهارا
معماری دانشکده مائده گرگان }

سالروز #شکست_حصر_آبادان مبارک🇮🇷
شهر من #آبادان #ایران
*۵ مهر ۱۳۶۰ *
"به امید ایرانی پر از شادی"

image