توانمندسازی رایگان شد
تصمیم گرفتیم دانشجویان نو ورود امسال را رایگان آموزش دهیم. شاید این کوچک‌ترین راه برای حمایت از دانشجویان باشد تا به سادگی راه پیشرفت در دانشگاه را یاد بگیرند
در این طرح ۴۰۰ دانشجوی نو ورود را رایگان آموزش خواهیم داد. سی ساعت آموزش رایگان برای همهٔ دانشجویانی که اگر به دادشان نرسیم از ترم بعد با اعصابی داغان و امیدی ترک برداشته باید بلبشوهای دانشجویی را تحمل کنند
اگر دانشجوی ترم اولی هستید در همین پیام یادداشت بگذارید تا با شما تماس بگیریم
و اگر دانشجوی ترم اولی می‌شناسید حتما معرفی کنید
#دانشجو #توانمندسازی #دانشجويانه #daneshjooyaneh