میکرو آموزش های تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

با اکانت حرفه ای روبرد نامحدود آموزش ببین!

برنامه نویسی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها
mohammadsadegh rafeie
مهندسی کشاورزی گیاه پزشکی دانشگاه صنعتی اصفهان }

کارجو

گلخانه داری،نصابی
فعالیت در فضای گلخانه به هر نحوی نصب کننده دوربین مداربسته و در و پنجره آلومینیوم (اصفهان)


مشاهده رزومه