اینجوری که میگن از امروز دیگه احتمالا قطعی اینترنت بر طرف میشه
ولی بد نیست یه چیزو بدونید:
هزینه هر روز قطعی اینترنت چیزی در حدود: 1,110,000,000,000 - هزارو صدو ده میلیارد تومان...
این مبلغ ضربدر 4 روز قطعی میشه بیشتر از 4 هزار میلیارد تومان که با این پول میشد کلی مدرسه، بیمارستان، کلی اشتغال زایی برای بیکاران، کلی خونه برای مردمی که به سختی اجاره خونه میدن و کلی کار دیگه کرد...