میکرو آموزش های تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

با اکانت حرفه ای روبرد نامحدود آموزش ببین!

برنامه نویسی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها
Pooria(پوریا) Toulabi
میکروبیولوژی خوراسگان }

کارجو

کار آموزی
دانشجو هستم‌دنبال کار‌پاره وقت (اصفهان)


مشاهده رزومه