زهرا تربتی
روانشناسی (گرایش بالینی) دانشگاه شیراز }
1 سال قبل  قبل

کارجو

کار پاره وقت دانشجویی
دانشجو هستم دنبال یک کار پاره وقت میگردم اگر در زمینه ورزش هم باشه چه بهتر (فارس)


مشاهده رزومه