وزیر ارتباطات: امروز از ساعت ۱۶ تا ۱۲ شب قطعی سراسری اینترنت رو خواهیم داشت.