🔴 کلاس‌های دانشگاه شهید بهشتی در هفته اول انلاین برگزار می‌شود

🔸به دلیل دو روز تعطیل رسمی در هفته آینده و مشکلات رفت و آمد دانشجویان، کلاس‌های درس در هفته دوم نیمسال جاری از طریق سامانه مدیریت یادگیری (
http://uv.sbu.ac.ir ) برگزار خواهد شد.