📖آیدا در آینه

📝معرفی کتاب
تو بزرگی مثِ شب.
اگه مهتاب باشه یا نه تو بزرگی مثِ شب.
خودِ مهتابی تو اصلاً، خودِ مهتابی تو.

✍️🏻نویسنده:
#احمد_شاملو

آیدا در آینه - احمد شاملو.pdf