12790دقیقه ویدئو آموزش تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

دروس دانشگاهی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها
Nasim Alikhani alikhani
مهندسی برق دانشگاه شهید بهشتی }

کارجو

برنامه نویس و پژوهشگر
برنامه نویس و پژوهشگر (تهران)


مشاهده رزومه