نیکو شاه کرمی
مهندسی شیمی دانشگاه تهران }

کارجو

ترجمه
ترجمه متن و مقاله و... انگلیسی به فارسی انجام میدم (تهران)


مشاهده رزومه