12674دقیقه ویدئو آموزش تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

دروس دانشگاهی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها
حسن حسینعلی پور  
 مدیرعامل روبرد

some things break your heart but fix your #vision.