فاطمه محمدی
بیوفیزیک دانشگاه تربیت مدرس }
1 سال قبل  قبل

کارجو

جویای کار
موقعیت شغلی پاره وقت یا امکان شناور بودن ساعت کاری (تهران)


مشاهده رزومه