13321دقیقه ویدئو آموزش تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

دروس دانشگاهی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها

🔳⭕ اعتماد به نفس

🔴 رهبران بزرگ تردید ندارند که می توانند هر کاری را اگر ذهنشان را به آن معطوف کنند ، به انجام برسانند. اما حداقل در حضور دیگران این تردید را نشان نمی دهند. چی؟ یک کوه به ارتفاع ۳۰۰۰ متر سر راهمان است؟ مشکلی ندارد. قله اش را فتح می کنیم. می گویید اقيانوس وسیعی بین ما و هدفمان قرار دارد ؟ ناراحت نباشید شناکنان از آن می گذریم. یک چاه بی انتها راهمان را بسته؟ نترسید از روی آن می پریم، مشکل هرچه باشد، راهی برای حل آن می یابیم.

🔴 رهبرانی که اعتماد به نفس بالا دارند، پیروانی با اعتماد به نفس می یابند. برای همین است که هیچ کس نمی تواند جلوی پیشرفت سازمان هایی را بگیرد که رهبرانی مطمئن به خود دارند. کارمندان سازمان بازتابی از رفتار رهبران سازمان هستند.

🔴 وقتی رهبران متزلزل باشند و به خود مطمئن نباشند، کارمندان هم همینطور می شوند و ترازنامه ي سازمان در سود و زیانش این رفتار را نشان خواهد داد.

#اعتماد_به_نفس_مدیر