12674دقیقه ویدئو آموزش تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

دروس دانشگاهی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها
فاطمه پوررضا
مهندسی پزشکی دانشگاه تربیت مدرس }

کارجو

مهندسی پزشکی گرایش بیومکانیک
کارآموزی یا کارورزی (تهران)


مشاهده رزومه