میکرو آموزش های تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

با اکانت حرفه ای روبرد نامحدود آموزش ببین!

برنامه نویسی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها
رسول صالحی
تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران }

کارجو

پروژه های ورزشی
کارهای مرتبط با تربیت بدنی و علوم ورزشی (تهران)


مشاهده رزومه