میکرو آموزش های تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

با اکانت حرفه ای روبرد نامحدود آموزش ببین!

برنامه نویسی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها
فاطمه داودي
گردشگری دانشگاه تهران }

کارجو

منابع انساني
منابع انساني (تهران)


مشاهده رزومه