میکرو آموزش های تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

با اکانت حرفه ای روبرد نامحدود آموزش ببین!

برنامه نویسی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها
نگار قاسم پور
روانشناسی آزاد اصفهان خوراسگان }

کارجو

گویندگی و اجرا
گوینده و مجری هستم (اصفهان)


مشاهده رزومه