محمدمهدی تاجیک
مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی قم }

کارجو

تایپ
انجام کار تایپ (تهران)


مشاهده رزومه