میکرو آموزش های تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

با اکانت حرفه ای روبرد نامحدود آموزش ببین!

برنامه نویسی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها
Zahra Akbari
مهندسی کامپیوتر دانشگاه شیراز }

کارجو

مترجم
ترجمه متنهای انگلیسی به فارسی (خراسان جنوبی)


مشاهده رزومه