میکرو آموزش های تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

با اکانت حرفه ای روبرد نامحدود آموزش ببین!

برنامه نویسی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها
اشکان مرادی
علوم سیاسی دانشگاه مازندران }

کارجو

برق خودرو
افرادی که کارهای برقی ماشین های خارجی رو انجام می دهند (مازندران)


مشاهده رزومه