آرمان دهبد
علوم کامپیوتر دانشگاه شهید مدنی آذربایجان }

کارجو

کار آموزی تو شرکت
برنامه نویسی وب (آذربایجان شرقی)


مشاهده رزومه