12790دقیقه ویدئو آموزش تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

دروس دانشگاهی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها
علیرضا پورمند
مهندسی کشاورزی گیاه پزشکی دانشگاه تهران }

کارجو

مشاور سم پاشی و کوددهی و نگهداری از باغات
کارشناسی و تجویز سم و کود (تهران)


مشاهده رزومه