علیرضا پورمند
مهندسی کشاورزی گیاه پزشکی دانشگاه تهران }

کارجو

مشاور سم پاشی و کوددهی و نگهداری از باغات
کارشناس کشت و تجویز سم و کود (تهران)


مشاهده رزومه