12790دقیقه ویدئو آموزش تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

دروس دانشگاهی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها
آتنا اسدیان
تاریخ دانشگاه تهران }

کاره پاره وقت ، با توجه ب دانشجو بودن و شرایط کلاس ها دنبال کار پاره وقتم (تهران)