منصوره ابراهیمی
تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان واح }

کارجو

کاری که مربوط ب رشته تربیت بدنی باشه
چندماهی ترینر بودم (اصفهان)


مشاهده رزومه