فاطمه کاظمی
مهندسی کامپیوتر گرایش فناوری اطلاعات دانشگاه مازندران }

کارجو

کامپیوتر
مبتدی هستم (مازندران)


مشاهده رزومه