میکرو آموزش های تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

با اکانت حرفه ای روبرد نامحدود آموزش ببین!

برنامه نویسی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها
اسحق ادبی فیروزجایی
مهندسی عمران دانشگاه صنعتی اصفهان }

دانشجوی سال آخر کارشناسی