میکرو آموزش های تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

با اکانت حرفه ای روبرد نامحدود آموزش ببین!

برنامه نویسی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها
فاطمه فروتن
زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه شیراز }

کارجو

یک شغل مخصوص دانشجو
زبان انگلیسیم خوب هست....میتونم کاری مرتبط با زبان انجام بدم...فن بیان عالی و قدرت بازار یابی دارم. (فارس)


مشاهده رزومه