12790دقیقه ویدئو آموزش تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

دروس دانشگاهی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها
غزاله جهانشیری
مهندسی معماری مربیگری،کارآموزی }

کارجو

مهندسی معماری
هر کاری در رابطه با معماری (همدان)


مشاهده رزومه