سمیرا مقدم
آموزش زبان انگلیسی دانشگاه ارومیه }

کارجو

ترجمه
ترجمه یا تدریس زبان انگلیسی (آذربایجان غربی)


مشاهده رزومه