میکرو آموزش های تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

با اکانت حرفه ای روبرد نامحدود آموزش ببین!

برنامه نویسی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها
Zahra Derakhshan
جغرافیا دانشگاه یزد }

کارجو

کاره پاره وقت
با توجه ب دانشجو بودن و شرایط کلاس ها دنبال کار پاره وقتم (یزد)


مشاهده رزومه