فاطمه کرمی
میکروبیولوژی دانشگاه شیراز }

کارجو

جویای کار هنری
۳سال سابقه کارهنری با نمد دارم انواع گیفت فارغ التحصیلی،دستکلیدیو... (فارس)


مشاهده رزومه