محمد حسین فتحی
مهندسی مواد و متالوژی دانشگاه شیراز }

کارجو

جوشکار ارگون
دنبال کار پاره وقته جوشکاری ارگون میگردم (فارس)


مشاهده رزومه