12790دقیقه ویدئو آموزش تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

دروس دانشگاهی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها
نسیم نبوی قادی
علوم اقتصادی دانشگاه مازندران }

کارجو

ارزیابی طرح های اقتصادی. تحلیل نرم افزاری رساله و پایان نامه.
ارزیابی طرح های اقتصادی. تحلیل نرم افزاری رساله و پایان نامه. (مازندران)


مشاهده رزومه