زهرا زهرا بخشیان
کارشناسی حسابداری دانشگاه صنعتی اصفهان }

کارجو

حسابداری
کار آموزی در شرکت (اصفهان)


مشاهده رزومه