13321دقیقه ویدئو آموزش تخصصی در

آموزشـــــــــگاه روبرد

دروس دانشگاهی نرم افزار توسعه فردی
مشاهده آموزش ها
محدثه حیدری
مهندسی برق دانشگاه اراک }

کارجو

ابزاردقیق
کارهای مربوط به ابزار دقیق (مرکزی)


مشاهده رزومه